John von Neumann – Wikipedia, the free encyclopedia

May 31, 2015

http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann