Panopticon – Wikipedia, the free encyclopedia

April 30, 2016

what does omni-sensing do to our behaviour?

https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon